نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران: زمزمه دعای عرفه در شهرهای کشور (عکس)

عصر ایران یکشنبه 27 خرداد 1403 - 22:06
هم زمان با دهم ذی‌الحجه و وقوف حجاج خانه خدا در صحرای عرفات، دعای روز عرفه، یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
مراسم دعای عرفه در مصلی امام خمینی(ره) اردبیل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی امام خمینی(ره) اردبیل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی امام خمینی(ره) اردبیل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی امام خمینی(ره) اردبیل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی امام خمینی(ره) اردبیل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی امام خمینی(ره) اردبیل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در گلستان شهدای اصفهان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در گلستان شهدای اصفهان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در گلستان شهدای اصفهان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در گلستان شهدای اصفهان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در گلستان شهدای اصفهان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در گلستان شهدای اصفهان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) آمل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) آمل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) آمل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) آمل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) آمل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) آمل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) آمل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) آمل
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی اهواز
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی اهواز
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی اهواز
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی اهواز
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی اهواز
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی اهواز
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در مصلی اهواز
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
طنین دعای پرفیض عرفه در مصلی بوشهر
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
طنین دعای پرفیض عرفه در مصلی بوشهر
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
طنین دعای پرفیض عرفه در مصلی بوشهر
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
طنین دعای پرفیض عرفه در مصلی بوشهر
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
طنین دعای پرفیض عرفه در مصلی بوشهر
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در بیرجند
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در بیرجند
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در بیرجند
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در بیرجند
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در بیرجند
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای پرفیض عرفه در حرم امام رضا (ع)
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای پرفیض عرفه در حرم امام رضا (ع)
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای پرفیض عرفه در حرم امام رضا (ع)
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای پرفیض عرفه در حرم امام رضا (ع)
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای پرفیض عرفه در حرم امام رضا (ع)
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای پرفیض عرفه در حرم امام رضا (ع)
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای پرفیض عرفه در حرم امام رضا (ع)
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای پرفیض عرفه در حرم امام رضا (ع)
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای پرفیض عرفه در حرم امام رضا (ع)
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای پرفیض عرفه در حرم امام رضا (ع)
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در بجنورد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در بجنورد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در بجنورد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در بجنورد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در بجنورد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
قرائت دعای عرفه- دانشگاه تهران
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه - گرگان
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در پارک ملت مشهد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در پارک ملت مشهد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در پارک ملت مشهد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در پارک ملت مشهد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در پارک ملت مشهد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در پارک ملت مشهد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در پارک ملت مشهد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران
مراسم دعای عرفه در پارک ملت مشهد
نسیم نیایش از عرفات در سراسر ایران

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.