×

تسهیل جذب و بکارگیری نخبگان و اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان در برنامه هفتم توسعه/ تشکیل کارگروه مجلس و بنیاد ملی نخبگان

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.025 seconds.