×

مهمترین پشتوانه نظام، اعتماد و رضایتمندی آحاد جامعه از دولت است

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.076 seconds.