رزمایش دریایی روسیه و مصر برای نخستین بار در دریای سیاه

در حال انتقال به منبع خبر

 
Page created in 0.058 seconds.